Class: MongoTimeoutError

MongoTimeoutError

An error signifying a timeout event