Type alias SchemaMember<T, V>

SchemaMember<T, V>: {
    [P in keyof T]?: V
} | {
    [key: string]: V;
}

Type Parameters

  • T

  • V

Type declaration

  • [key: string]: V

Generated using TypeDoc